Vedtekter

§ 1 Navn

Barnas Hus Kongsberg

§ 2 Formål

Være et møtested for foreldre/besteforeldre/dagmammaer eller andre som er hjemme med barn under skolealder. Det er lek og sosialt samvær som er i hovedfokus. Det drives av foreldre eller omsorgspersonene for barnet på dagtid, er frivillig og holdes åpent på dugnad.

§3 Organisasjon

Det er en forening som drives etter demokratiske prinsipper og alle som bruker stedet oppfordres til å delta i driften.

§4 Medlemskap

De som ønsker kan bli medlemmer. Det trengs kun et medlemskap per husholdning, dvs at familier med 2 barn trenger bare tegne et medlemskap. Medlemskapet gjelder også selv om andre enn den ene voksene som tegnet medlemskapet er med, for eksempel besteforeldre.
Dagmammaer med inntil 3 barn betaler for et medlemskap.
Medlemskapet gjelder for et halvår av gangen. Høsthalvår (august til desember) og vårhalvår (januar til juli).

§5 Kontingent/ foreldrebetaling

Styret har fullmakt til å fastsette sum for medlemskap og inngangspenger.

§6 Årsmøte

Det skal holdes årsmøte en gang per kalenderår. Alle medlemmer har stemmerett og møtet er åpent for alle.
Dato for årsmøte skal bekjentgjøres for medlemmer 2 uker i forvei. Saker til årsmøtet meldes styret innen en uke før årsmøtet. Saksliste og papirer bør sendes ut en uke før årsmøtet.

§7 Styret

Styret velges på årsmøte eller medlemsmøte.
Skal minst bestå av 3 personer, maks 7.

§8 Styret oppgaver

Styret har ansvar for markedsføring, økonomi og å organisere dugnad for daglig drift.

§ 9 Oppløsning

Dersom styret ønsker oppløsning av foreningen skal dette vedtas på årsmøte eller eventuelt ekstraordinært årsmøte.
Eventuelle økonomiske midler skal deles ut til organisasjon i nærmiljøet som gjør noe for barn og unges oppvekst. Årsmøtet skal enes om organisasjonen.
Utstyr, leker og annet materiell skal tilfalle forening/organisasjon/sykehus eller liknende som trenger det og kan dra nytte av utstyret. Årsmøtet skal enes om sted/virksomhet.

§10 Vedtekter


Vedtekter er godkjent av årsmøtet 2014 og kan endres av årsmøtet. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar